Štatút ocenenia ŽENA V IT

(ďalej len „štatút“)

Čl. 1. Preambula

1.1
Oficiálny názov ocenenia je ŽENA v IT (ďalej len „ocenenie“). Názov ocenenia sa uvádza spolu s rokom, za ktorý sú jednotlivé ceny udeľované. Ceny sa udeľujú a ocenenie sa vyhlasuje, a to vždy nasledujúci rok za aktivity realizované v predchádzajúcom kalendárnom roku.

1.2
Poslaním ocenenia je podporovať myšlienku vstupu žien do IT a súčasne vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie tým, ktorí túto myšlienku na Slovensku podporujú a sú jej predstaviteľkami a predstaviteľmi.

1.3
Organizátorom a vyhlasovateľom ocenenia je občianske združenie Aj Ty v IT, so sídlom Ilkovičova 6276, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 42 352 657 (ďalej len „organizátor“).

Čl. 2. Vyhlásenie a harmonogram jednotlivých ročníkov

2.1
Ocenenie sa vyhlasuje každoročne, počínajúc rokom 2024, v ktorom sa ceny udeľujú za aktivity realizované v kalendárnom roku 2023.

2.2
Otvorenie a uzávierka nominácií pre príslušný kalendárny rok sa zverejňuje na webovej stránke www.ajtyvit.sk v priebehu príslušného kalendárneho roka spolu s informáciami:

2.2.1
o kategóriách, v rámci ktorých sa udeľuje ocenenie v danom roku a podmienkach nominácie v týchto kategóriách,

2.2.2
o spôsobe, rozsahu a forme zasielania nominácií,

2.2.3
o časovom harmonograme – t.j. termín uzávierky norminácií, termíny hodnotenia, vyhlásenia a odovzdávania cien,

2.2.4
o iných organizačných pokynoch alebo podmienkach organizátora, ak nevyplývajú z tohto štatútu.

2.3
Vyhlásenie laureátok a laureátov ocenení sa uskutoční počas konferencie Slovak Women in Tech v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, za ktorý sa ceny udeľujú.

2.4
Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie, ako aj akýkoľvek jeho ročník, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

Čl. 3. Kategórie a kritériá ocenenia

3.1
V každej z kategórií sa udeľuje jedno ocenenie raz ročne.

3.2
ŽENA v IT“ – Ocenenie je pre ženu, ktorá v posledných piatich rokoch preukázala vysokú mieru excelentnosti, inovácie a líderstva. Nominácie by mali obsahovať nielen poukázanie na úspechy v oblasti podnikania a technológií, taktiež je možné uviesť príklady toho, ako sa nominovaná aktívne snažila o väčšiu rozmanitosť v technologickom priemysle.

3.3
IT študentka roka“ – žena, ktorá študuje v IT odbore alebo v predchádzajúcom akademickom roku od momentu vyhlásenia ďalšieho ročníka ocenenia ukončila štúdium IT odboru, a ktorá dosiahla excelentné študijné výsledky, priniesla inovatívne riešenie alebo svojím prínosom pomohla posunúť určitú tému.

3.4
IT Spojenec roka“ – firma, inštitúcia, organizácia, jednotlivec alebo jednotlivkyňa, ktorí sa v posledných 5 rokoch pred vyhlásením príslušného ročníka ocenenia významne zaslúžili o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT, v organizácii a/alebo v širšej komunite. Úspešné nominácie musia obsahovať príklady takýchto snáh a zlepšení.

Čl. 4. Nominácie

4.1
V priebehu príslušného kalendárneho roka organizátor zverejní vyhlásenie ďalšieho ročníka ocenenia a vyzve verejnosť na zasielanie nominácií. Nominácie môže zaslať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca v Slovenskej republike.

4.2
Jednotlivci a organizácie môžu poslať neobmedzený počet nominácií.

4.3
Nominácia musí popri osobných údajoch osobnosti alebo identifikačných údajoch organizácie obsahovať jasné a stručné zhodnotenie jej prínosu, ako aj dôvod pre navrhované ocenenie.

4.4
Nominácia musí obsahovať aj referenciu na dve osoby, u ktorých je možné overiť deklarované výsledky alebo prínos.

4.5
Nominácia v kategórii IT študentka roka musí obsahovať potvrdenie o štúdiu alebo o absolvovaní štúdia.

4.6
Platné nominácie sú tie, ktoré spĺňajú kritéria pre nominovanie osobností podľa Článku 3. tohto štatútu a sú organizátorovi doručené v stanovenom termíne.

4.7
Na ocenenie IT ŽENA ROKA nemôžu byť nominované interne spolupracujúce osoby organizátora ani členky a členovia správnej rady organizátora ocenenia.

4.8
Na ocenenie v rovnakej kategórii nemôže byť nominovaný/á víťaz/ka niektorého z predchádzajúcich ročníkov danej kategórii. Nominácia v inej kategórii je možná.

4.9
Nominácie na udelenie ocenenia budú akceptované v elektronickej podobe cez formulár na stránke www.ajtyvit.sk.

4.10
Po uzávierke prijímania nominácií organizátor ocenenia zaregistruje všetky nominované osobnosti.

4.11
Organizátor si vyhradzuje právo nomináciu na udelenie ocenenia vyradiť, ak nespĺňa formálne kritériá, alebo ak bola doručená po termíne uzavretia nominácií.

4.12
Po formálnej kontrole budú nominácie predložené porote.

4.13
Okrem vyhlásených kategórií, vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, môže organizátor odporučiť porote udelenie mimoriadneho ocenenia – „In Memoriam“, „Čestné uznanie“ alebo „Špeciálnu Cenu poroty“.

Čl. 5. Porota ocenenia

5.1
Porota má 5 členiek/ov.

5.2
Členov/ky poroty menuje organizátor. Členstvo v porote je čestné (bez nároku na finančné plnenie) a nezastupiteľné.

5.3
Činnosť poroty riadi predseda/kyňa poroty, ktorého/ú ustanovuje organizátor.

5.4
Za členov a členky poroty môžu byť nominovaní/é odborníci/čky z príslušnej oblasti, nominované a ocenené osobnosti z predchádzajúcich ročníkov alebo odborníci/čky z iných príslušných oblastí.

5.5
Člen/ka poroty sa riadi týmto štatútom ocenenia a dodržiava mlčanlivosť v súvislosti s dôvernými informáciami týkajúcimi sa ocenenia.

5.6
Menovanie do funkcie člena poroty je na obdobie 1 roka, pričom člen/ka poroty vykonáva svoju funkciu až do okamihu ukončenia príslušného ročníka ocenenia, pre ktorý bol/a člen/ka menovaná. Organizátor môže členku/a poroty na základe vzájomnej dohody vymenovať aj opakovane.

5.7
Členstvo v porote zanikne:

5.7.1
po uplynutí funkčného obdobia,

5.7.2
písomným oznámením vzdania sa členstva,

5.7.3
úmrtím,

5.7.4
odvolaním organizátorom v dôsledku porušenia štatútu, osobitne povinnosti zachovávania zásad mlčanlivosti

5.8
Porota je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej čle­nov/iek. V prípade, že porota nebude uznášaniaschopná, organizátor stanoví náhradný termín zasadnutia poroty. Porota je oprávnená hlasovať aj elektronickou formou per rollam alebo počas stretnutia za využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie. Podklady k hlasovaniu per rollam zasiela predseda/kyňa poroty jednotlivým členom/kám na nimi uvedené e-mailové adresy a zároveň poskytne členom/kám primeranú lehotu na hlasovanie, ktorá nesmie byť kratšia, než päť (5) kalendárnych dní, pričom výsledky hlasovania oznámi predseda/kyňa poroty všetkým členom/kám bez zbytočného odkladu.

5.9
Porota ocenenia rozhoduje o víťazkách/och v jednotlivých kategóriách. Rozhodnutie poroty musí byť prijaté tajným hlasovaním po vzájomnej diskusii poroty. Rozhoduje väčšina hlasov.

5.10
Zasadnutia poroty sú neverejné a informácie k jednotlivým nomináciám a hodnoteniu sú považované za dôverné.

5.11
Konečné výsledky hlasovania hlasovania poroty, ako aj informácie o víťazkách/och v jednotlivých kategóriách sú považované za dôverné až do ich oficiálneho vyhlásenia na slávnostnom odovzdávaní ocenení.

Čl. 6. Administratívne a finančné zabezpečenie

6.1
Za administratívne zabezpečenie ocenenia zodpovedá organizátor.

6.2
Organizátor ocenenia má na starosti archiváciu dokumentov a všetkých aktuálnych návrhov pre príslušný ročník ocenenia.

6.3
Ocenenie môže mať inštitucionálneho partnera, ktorý sa podieľa na krytí nákladov súvisiacich s organizáciou ocenenia.

Čl. 7. Osobné údaje a medializácia

7.1
Organizátor spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

7.2
Účelom spracúvania je zabezpečenie organizácie ocenenia a vykonávanie s tým spojených činností, najmä spracovanie a evidencia nominácií, vyhodnocovanie ich obsahu, menovanie členov poroty a výkon ich funkcií, hodnotenie nominanta/tky porotou, vyhlásenie ocenenia a udelenie získaných cien víťazom/kám, organizácia slávnostného udeľovania cien (galavečera) a verejná propagácia a reklama ocenenia. Právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem organizátora podporovať myšlienku vstupu žien do IT a súčasne vyjadriť̌ poďakovanie a verejné uznanie tým, ktorí túto myšlienku na Slovensku podporujú a sú jej predstaviteľkami a predstaviteľmi, a za týmto účelom organizovať jednotlivé ročníky ocenenia a vykonávať činnosti v zmysle tohto štatútu.

7.3
Dotknutými osobami sú fyzické osoby zasielajúce nominácie, nominované osoby, osoby potvrdzujúce informácie uvedené v nominácii, členovia poroty, ako aj prípadne ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje je potrebné spracúvať v súvislosti s organizovaním ocenenia v zmysle tohto štatútu.

7.4
Organizátor nebude spracúvať osobitnú kategóriu osobných údajov, ale iba bežné osobné údaje. Rozsah spracúvaných osobných údajov je určený účelom spracúvania, a ide najmä o: meno, priezvisko, kontaktné údaje, údaje o nominovanej osobe, ktoré sú uvedené v nominácii a pod.

7.5
Osobné údaje sú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania, a to počas priebehu príslušného ročníka ocenenia podľa tohto štatútu a tri roky po jeho usporiadaní, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu.

7.6
Osobné údaje sú sprístupnené len osobám, ktoré boli oprávnené na vykonávanie takéhoto spracúvania, pretože to vyplýva z ich pozície alebo funkcie podľa tohto štatútu. Príjemcami osobných údajov môžu byť aj oprávnení poskytovatelia služieb poskytovaných organizátorovi, napríklad v súvislosti s organizáciou slávnostného odovzdávania cien. V prípade organizovania slávnostného galavečera, budú osobné údaje zverejnené počas neho, najmä meno a priezvisko víťazov/iek a údaje o ich prínose a výsledkoch podľa čl. 3 štatútu, ako aj mená a priezviská členov poroty, sprístupnené širokej verejnosti. Ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, osobné údaje sa poskytujú aj orgánom verejnej moci.

7.7
Dotknutej osobe vyplývajú z GDPR viaceré práva, a to právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie v prípadoch uvedených v článku 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR,  právo namietať proti ich spracúvaniu v prípadoch podľa čl. 21 GDPR. Jednotlivé práva môžu dotknuté osoby uplatniť u organizátora na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected] alebo adrese jeho sídla uvedenej v čl. 1 štatútu. Dotknuté osoby majú tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov prostredníctvom webového sídla Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovom sídle organizátora: https://ajtyvit.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov.

7.8
Organizátorom budú oslovení/é nominanti/tky, z ktorých majú byť vyhlásení/é víťazi/ky, a to s informáciou o tom, že boli nominovaní/é v rámci ocenenia, pričom tieto dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov; v takom prípade organizátor posúdi dôvodnosť vznesenej námietky, a to aj s prihliadnutím na to, že dotknutá osoba nemusela v konkrétnom prípade poskytnúť o sebe osobné údaje dobrovoľne, ale tieto boli poskytnuté iným subjektom, ktorý jej nomináciu zaslal organizátorovi, a prípadne ukončí spracúvanie osobných údajov v súlade s čl. 21 GDPR.

Čl. 8. Záverečné ustanovenia

8.1
Tento štatút je odsúhlasený štatutárnym orgánom organizátora, na znak čoho pripája svoj podpis jeho predsedkyňa.

8.2
Štatút ocenenia je verejne dostupný na webovom sídle organizátora.

8.3
Štatút je platný dňom jeho podpisu organizátorom.

8.4
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu. Aktuálnu podobu štatútu a každú zmenu oznámi organizátor na www.ajtyvit.sk.

V Bratislave, dňa 29.1.2024

Aj Ty v IT
občianske združenie
Ing. Petra Kotuliaková, PhD.
predsedkyňa